Products - button
pole pod menu
Shopping - button
Partner - button
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Rhodiolin

Calivita Rhodiolin
Προϊόντα με βάση τα βότανα
120 κάψουλες

Ο άνθρωπος εκτίθεται σε συνεχή άγχος καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες στο σπίτι και στον χώρο εργασίας, οι συγκρούσεις, τα οικονομικά προβλήματα, ο θόρυβος και η περιβαλλοντική ρύπανση είναι αγχωτικές και όλα αυτά θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για το σώμα μας. Η Rhodiola έχει εφαρμοστεί εδώ και αιώνες και είναι μια φυσική λύση σε όλα αυτά.
Ποσότητα σε απόθεμα: 15
39.90 €
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά >>
Νιώστε καλύτερα με το Rhodiolin
περισσότερη ενέργεια χάρη στη Rhodiolin

Rhodiolin - Rhodiola rosea και ψευδάργυρος κατά του στρες

Rhodiolin
Anti-stress preparation

Rhodiolin contains zinc. Zinc contributes to the normal function of the immune system and normal cognitive functions, thus can be used to more effectively cope with everyday stressful lifestyle. Zinc, in addition to its numerous benefits, contributes also to the protection of cells from oxidative stress.                                                                                                       

Rhodiolin also contains 100 mg of Rhodiola concentrate in each capsule which is equivalent to 500 mg of Rhodiola powder.

Best before: see side of pack.


To whom and when do we recommend it?

Rhodiola rosea and zinc for stress

Man is exposed to continuous stress throughout the day. Trying to meet the expectations at home and workplace, conflicts, financial problems, noise and environmental pollution is stressful and all this could be especially harmful for our body in the long run. Rhodiola has been applied for centuries and is a natural solution to all this.

Rhodiola rosea

Rhodiola rosea is a member of the Crassulaceae family of plants, and grows in cold regions of the northern hemisphere. It is found in the arctic regions of Siberia, and in more temperate climates, it is restricted to mountainous regions. Rhodiolin is rich in several beneficial nutrients including flavanoids, tannins, essential oils, and antioxidants. Most of the health interest in Rhodiola, however, is because of its content of several types of phytochemicals called phenylpropanoids. Phenylpropanoids in rhodiolin such as rhodioniside, rosavin, and rosiridin appear to be responsible for Rhodiolin’s adaptogenic properties. An adaptogen is a substance that helps the body cope with, and resist adverse conditions such as mental or physical stress, and exerts a normalizing influence on the metabolism.

Several different monoamine neurotransmitting hormones (eg: serotonin, dopamine) play an important role in regulating mood, sleep, attention, cognition, motor activity and sexuality. These neurotransmitters are broken down by the enzyme monoamine oxidase (MAO). Some studies have suggested that the phenylpropanoids in rhodiolin may play a role in inhibiting the action of MAO, and thus may help to optimize the level of the mood elevating neurotransmitters. Some studies have also indicated that rhodiolin may support the level of beta endorphins in the body. Beta endorphins are natural analgesics (pain relievers) produced in our body.

Supplementation with rhodiolin may provide nutritional support for stress relief, mental alertness and vitality, and a general feeling of well-being.

How do the active ingredients of Rhodiolin work?


Rhodiola rosea - the ingredients it contains
 • support the body in times of stress and increased physical exertion

 • have a positive effect on the nervous system
 • support proper blood circulation
 • support the supply of cells with oxygen and nutrients
 • contribute to the optimal activity of cognitive and mental functions
 • protect against oxidative stress

Zinc
 • has a positive effect on cognitive processes
 • helps protect cells against the harmful effects of free radicals
 • cares for the health of the skin, hair and nails, which is extremely important in times of increased stress
 • strengthens immunity

The addition of zinc in the product makes the product even more effective. Zinc contributes to the proper functioning of the immune system, it is essential for the proper course of cell division and the functioning of the reproductive organs.

The active ingredients of the product improve general well-being, help maintain mental alertness and provide the body with vitality. They are especially recommended for people exposed to excessive stress or everyday mental and / or physical effort.

Who do we especially recommend?

 • People exposed to stress.
 • During the period of increased mental and physical effort.
 • People who feel energy deficiency.
 • Athletes.
 • People who have trouble falling asleep.

Did you know that ... adaptogens help to keep the body in a state of natural balance and have only such an impact on physiological processes as is desired in a given situation?

food supplement Calivita: Rhodiolin


120 capsules 61 g

Dosage

Take 1-2 capsules daily with water on an empty stomach.

Rhodiolin active ingredients

Rhodiola root concentrate 5:1 (Rhodiola rosea) 100 mg
Zinc 5 mg


Ingredients in 1 capsule (=serving size):                                %NRV*

Rhodiola root concentrate 5:1 (Rhodiola rosea) 100 mg            -
Zinc 5 mg                                                                                   50

*NRV = nutrient reference value

Ingredients
stabiliser (cellulose), gelatin (sulphites), Rhodiola root concentrate, zinc bysglicinate.

Keep out of reach of young children. The recommended daily dose should not be exceeded. Food supplements should not be used as a substitute for a varied, healthy diet. It’s important to follow a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.

Warnings: People taking medicines should consult their physician before consumption. Not recommended for pregnant and nursing women.

Keep tightly closed in a cool, dry place.

Produced for: CaliVita International B.V. Beursplein 37, 3001 DC Rotterdam, The Netherlands

Best before: see side of pack.
ATTENTION!

 • Consult with a qualified medical practitioner before taking any supplement.
 • Do not exceed the recommended daily intake.
 • Food supplements cannot substitute for a balanced mixed diet.
 • Keep out of reach of young children.

Keywords: Rhodiolin, Calivita, Rhodiola, rosary mountain, arctic root, golden root, stress, adaptation, depression, memory, antioxidant, aphrodisiac
Rhodiola rosea

Rhodiola rosea

  
Rhodiolin contains a unique medicinal plant, Rhodiola rosea. The wealth of natural vitamins, minerals and biologically active substances ensures its unique, multi-directional effect on the body. Rhodiola belongs to the so-called adaptogens, i.e. plants that strengthen the body's resistance to physical and mental stress, as well as its effects.

Nowadays our lifestyle is dictated by the ever faster pace of life. Fulfilling high expectations at work and at home, various types of conflicts, diseases, injuries, financial problems, environmental pollution and many other factors are the source of many everyday stresses.

Rhodiola rosea - adaptogen

In the recent years the interest of many research centers have become adaptogenic plants which help keep the body in a state of internal balance and when increased load situations motivate it to act. Rhodiola rosea, also known as "arctic root" or "golden root", has many unique features that put it at the forefront of adaptogenic plant. It grows in the mountainous areas of eastern Siberia, at an altitude of 3,300 - 6,000 meters above sea level. Residents of South and Central Asia have used it ever since. Among them circulates a common opinion that "who drinks tea from Rhodiola will live more than a hundred years."

A plant is also known as "golden root" or "arctic root". The people of South and Central Asia have been using it for thousands of years. The first records of the health properties of Mountain rosary can be found in the Tibetan books. Rhodiola Rosea is a special adaptogen that has many properties that make it a leader among other adaptogenic plants. Its active ingredients support the body's immunity, alleviate symptoms caused by a stressful and tense lifestyle, support the nervous system and have general energizing properties.

How does the Rhodiola rosea work

The scientifically documented properties of Rhodiola rosea:
 • adaptogenic improves the reaction to stress, facilitating a quick return to normal after the withdrawal of stress factors,
 • cardioprotective: prevents cardiac arrhythmias, reduces local ischemia, regulates blood pressure,
 • strengthens the immune system, especially immune supervision (anti-cancer effect),
 • improves intellectual functions, prevents fatigue,
 • stimulates sexual vitality, is helpful in the prevention of sexual disorders,
 • increases the sensitivity of cells to insulin, thanks to which it allows you to maintain the correct level of sugar in the blood,
 • protects the liver against the harmful effects of toxins, reduces the side effects of drugs,
 • has a strong antioxidant effect, effectively prevents damage caused by free radicals and accelerates the regeneration of already existing changes in the genetic material (DNA),
 • improves the efficiency of athletes, supports anabolic processes, and enables the effective use of cellular reserves.

Rhodiola rosea for stress and depression
In addition to many interesting properties of this plant, you should mention a few:
 • reduce the harmful effects of stress on the heart muscle,
 • has anti-stress and anti-depressants effect,
 • prevents arrhythmia and the local ischemia,
 • protects the liver against toxic substances,
 • improves mood,
 • has a positive effect on improving memory
 • has an antioxidant effect,
 • has analgesic properties
 • stimulates sexual vitality,
 • increases resistance to disease through their immunostimulatory properties.

Rhodiola rosea restores the natural balance
One of the most important actions of this plant is to maintain or restore the body's natural internal balance (homeostasis). Adaptogenic properties make people able to differently assess life situations. As a result, alarm reactions arise less frequently and the resistance phase lengthens. Modification of the response to stress helps to maintain good physical and mental condition as well as vitality until old age.

Key words: Rhodiolin, Calivita, Rhodiola Rosea, Arctic Root, Golden Root, Stress, Adaptation, Depression, Memory, Antioxidant, Aphrodisiac
Balance with Rhodiolin

Rhodiola rosea L. is one of the most popular adaptogen plants of antistress effects

Just relax. Live at least 100 years.

Nature has endowed us with several herbs with which we can soothe or refresh our nervous system. Rhodiola rosea L. is one of the most popular adaptogen plants of antistress effects.

anti-aging effect
The herb has a centuries-long history in traditional medicine. Tibetan doctors considered it for its general restorative properties as well as its essence of vitality and it may also be used against mountain sickness. Mongolian doctors used to prescribe it against tuberculosis while in China it was used for its blood purifying and blood circulation stimulating effects. Several written records of Asian people mention this herb, the root of which they used to make tea, and they believed that whoever drank it daily would live to be 100 years old.

anti-aging effect
In the last century the effect of adaptogen has been proved scientifically. The active ingredients of these plants have a beneficial effect on the central nervous system, and consequently ability to concentrate, and mental and physical performance may also be enhanced. They may offer help in learning, sporting activities, may decrease mental exhaustion and may enhance general well-being. The active ingredients may also boost the resistance of the body against diseases, help to alleviate stress as well as the symptoms caused by a stressful way of life. (You can read our article about stress in the autumn issue of CaliNews.)

The herb Rhodiola Rosea used in the Rhodiolin capsule has been the subject of continuous study in several countries around the world. But what do these studies reveal?

They suggest that the animal experiments of Camerino University have confirmed that the administration of an individual dose of the herb extract reduces acute stress.*
anti-stress effect
According to studies performed by the Lithuanian Kaunas University of Medicine, it may be effective where conditions accompanied by general weakness exist and it may increase the general resistance of cells against harmful external effects. It may have a beneficial effect on the cardiovascular system, with problems like arrhythmia or stress occur. According to some data Rhodiola rosea formulas may stop the growth of malignant tumors as well as the formation of metastasis in the liver. **

Rhodiolin and Rhodiola RoseaCaliVita® Rhodiolin
The capsule Rhodiolin was introduced into the global network of CaliVita® more than a decade ago and its success has been unbroken ever since. Based on feedback some use it to reduce or control everyday tension or in unexpectedly emerging stressful situations. Others use it to maintain their general energy level. If taken before bedtime it may help sleeping through the night by balancing the level of stress accumulated during the day.
In addition, it may be a natural supplementary component for curing depression.

So remember.

 • it is not addictive ie. it does not cause addiction,
 • it has no known side effects,
 • collaborates in a mild way with our body in order to maintain or restore its balance,
 • its effect is maintained by continued long-term use ie. it would result in habituation.
 • It can be excellently complemented with tablets Stress Management or MagneZi B6 as well as BioHarmonex® device.

So it makes sense to resort to nature’s help if you feel your nervous system and body needs some mild and balanced support.

Adaptogen? It is some relative of adapter, isn’t it?


Just like an adapter for electrical appliances for example lamps, computers etc. it measures out an accurate and necessary amount of current they need for faultless operation, adaptogen plants are utilized exactly in the amounts our body requires them. No more and no less. Due to this excellent property these plants, as opposed to medicines, are not likely to cause addiction, they have no known side effects, they collaborate with our body mildly and their effects continue even if used in the long run.
(The most well-known adaptogens are: garlic, parsley, and Rhodiola rosea.)


* Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515456
** Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15252224

Κριτικές για το Calivita Rhodiolin

Ακόμη δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.
0
0
0
0
0
Το προϊόν διατίθεται σε Ειδική προσφορά
Rhodiolin
THE MOUNTAINS’ ROSE
Calivita Partner logo
cGMP Certified logo
FDA logo
USDA ORGANIC logo
Organic logo
Επιστροφή στο περιεχόμενο